Stanovy

15036419_1714727778844212_368361417400769744_n 

STANOVY SPOLKU

Název a sídlo

 • Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty (dále jen spolek) má své sídlo na adrese Obecní úřad, Lhenická 310, Kostomlaty pod Milešovkou.

Účel spolku

 • Účelem spolku je revitalizace, provozování, propagace a popularizace hradu Kostomlaty, s cílem posílení turistiky a cestovního ruchu v oblasti Českého středohoří

Hlavní činnost spolku

 • Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II těchto stanov. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
 1. provozování hradu a veškeré s tím související činnosti
 2. provozování akcí vztahující se k hradu
 3. pořádání populárně-naučných akcí a tvorba komunitně laděných programů pro veřejnost s tématikou hradu
 4. navazování partnerství s takovými subjekty a vstupování do takových organizací, které napomáhá dosahování účelu spolku
 5. realizace projektů souvisejících s dosahováním účelu spolku
 6. spolupráce s obcí a všemi subjekty usilujícími o posilování turistiky a cestovního ruchu v oblasti Českého středohoří

Členství ve spolku

 1. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18. let, která se chce účastnit činností směřujících k naplňování účelu spolku. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká schválením členství ve spolku shromážděním, a to po čekací lhůtě. Za rozhodný okamžik vzniku členství se přitom považuje podpis zápisu za shromáždění předsedou spolku.
 2. Každý člen se zapisuje do seznamu členů spolku, kam uvede celé své jméno, kontaktní adresu, popřípadě telefon.
 3. Členové spolku jsou povinni platit roční členské příspěvky od druhého roku svého členství. Výši příspěvku na následující rok si určí shromáždění na konci roku.
 4. Členství ve spolku může být řádné, nebo čestné.
 5. Čestné členství může být shromážděním přiznáno fyzické osobě, která se významným způsobem přičinila o naplňování účelu spolku.
 6. Členství řádného nebo čestného člena zaniká:
 • doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku
 • úmrtím člena – fyzické osoby
 • zánikem spolku
 • rozhodnutím shromáždění o vyloučení člena
 • z jiného důvodu stanoveného zákonem
 1. Řádné členství ve spolku zanikne taktéž porušením povinnosti platit roční členské příspěvky.

Práva a povinnosti členů

 1. Řádní a čestní členové spolku mají právo:

a)     být informováni o veškeré činnosti spolku

b)     podílet se na rozhodování a hlasování spolku

c)     volit a být zvoleni do výkonné rady

d)     předkládat návrhy, podněty a připomínky výkonné radě

e)     podílet se na praktické činnosti spolku

 

 1. Řádní členové spolku mají povinnost:

a)     řádně platit roční příspěvky ve výši schválené shromážděním

b)     dodržovat stanovy, plnit usnesení výkonné rady

c)     aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

 1. Čestní členové spolku mají povinnost:

a)     dodržovat stanovy, plnit usnesení výkonné rady

b)     aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

c)     čestní členové nemají povinnost platit roční členské příspěvky, mohou však tak činit dobrovolně

 1. Povinnost řádných členů spolku platit roční členské příspěvky se považuje za splněnou tehdy, jestliže ten řádný člen uhradil členské příspěvky do 31. prosince roku, k němuž se úhrada těchto příspěvků vztahuje.
 2. Po dobu trvání spolku ani v případě jeho zrušení není žádný člen spolku oprávněn požadovat vrácení členských příspěvků.

 

Orgány spolku

 1. Nejvyšší orgán spolku – členská schůze

a)     Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok, nebo podle potřeby.

b)     Členská schůze je usnášení schopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

 1. Statutární orgán spolku – výkonná rada

a)     Výkonná rada je kolektivní statutární orgán spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi

b)     Výkonná rada se skládá z pěti členů: předsedy, hospodáře, pokladníka a dvou členů výkonné rady, volených jednou ročně na pravidelném shromáždění. Členem výkonné rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18. let, je plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná. Jménem spolku jedná samostatně předseda, hospodář, pokladník a členové výkonné rady. Výkonná rada je volena na období 1 roku. Člen výkonné rady může být odvolán na základě rozhodnutí členské schůze.

c)     Osoba, která je členem výkonné rady, může ze své funkce odstoupit na základě písemné žádosti doručené spolku. Výkon funkce takové osoby, končí dnem, kdy odstoupení projednalo shromáždění, nejpozději však šedesát dnů od data, ke kterému bylo na adresu sídla spolku doručeno oznámení o odstoupení.

d)     Výkonná rada se schází podle potřeby. Rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti shromáždění. Výkonná rada rozhoduje prostou většinou hlasů, přičemž každý člen má jeden hlas.

e)     Správu majetku a kontrolu hospodaření spolku provádí hospodář. Hospodář zajišťuje i průběžné vedení účetní evidence, již je povinen na základě výzvy kdykoliv předložit k nahlédnutí kterémukoliv členu spolku.

 1. Předseda a hospodář

a)     Předseda uskutečňuje usnesení shromáždění a koordinuje činnost výkonné rady, jejímž je členem. Je přitom povinen postupovat v souladu s ustanovením právního řádu, stanov spolku a s usnesením shromáždění a výkonné rady.

b)     Předseda je volen jednou ročně. Funkci předsedy může zastávat pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

c)     Předseda je povinen:

 • svolávat zasedání shromáždění
 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání shromáždění
 • jednou za dva roky předložit shromáždění strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději měsíc před ukončením platnosti předchozího strategického plánu

d)     Hospodář je povinen:

 • vést seznam členů spolku
 • připravit návrh rozpočtu, který předkládá jednou ročně shromáždění
 • poskytovat členům spolku na shromáždění informace o otázkách hospodaření spolku, na konci roku vypracovat ve spolupráci s členem výkonné rady zprávu o stavu hospodaření spolku
 • předseda může ze své funkce odstoupit na základě písemné žádosti doručené spolku na shromáždění. Výkon funkce předsedy končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo shromáždění, nejpozději však šedesát dnů od data, ke kterému bylo na adresu sídla spolku doručeno oznámení o odstoupení. V takovém případě přecházejí až do projednání odstoupení shromážděním a volby nového předsedy všechna práva a povinnosti předsedy automaticky na hospodáře spolku.

VII.    

Zrušení spolku

Při zrušení spolku dochází k likvidaci. V ostatním se zrušení spolku řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

 1. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, popřípadě dalších právních předpisů.

 1.  Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím jejího přijetí shromážděním
 2. Stanovy byly schváleny na shromáždění dne:  2. 5. 2017

 

V Kostomlatech dne 2. 5. 2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *