Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách Spolku pro záchranu hradu Kostomlaty.

Zveme vás k návštěvě malebného hradu Kostomlaty – hradu, na kterém režisér Zdeněk Troška točil pohádku Nejkrásnější hádanka. Vstupné na hrad je dobrovolné. Veškerý výtěžek je použit na záchranu hradu, jeho propagaci a další činnosti v souladu se schválenými stanovami. Členové spolku vyvíjejí svou činnost dobrovolně ve svém volném čase, často za podpory vlastních finančních prostředků.

Na stránkách se dozvíte vše o aktuálních akcích  pořádaných na hradě, o  činnosti spolku a jeho krátkodobých i střednědobých záměrech. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na nás.

Za projevenou přízeň a podporu děkují členové

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Jsme zaregistrováni u Ministerstva vnitra dne 15. 9. 2003 pod číslem II/s-OVS/1-35137/98-R. Dnem 1. ledna 2014 se v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ) z občanských sdružení staly a spolky, které jsou od roku 2014 vedeny příslušnými krajskými soudy v tzv. Spolkovém rejstříku, jehož součástí je i sbírka listin. Naše občanské sdružení se tudíž stává dnem 1. ledna 2014 Spolkem pro záchranu hradu Kostomlaty. Spisová značka:  L 2863 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Naše činnost spočívá zejména v dobrovolné péči o hrad Kostomlaty, v kulturní a osvětové činnosti ve vztahu k tomuto objektu. Snažíme se chránit objekt před devastací, zpřístupňovat jej veřejnosti způsobem, který jej nepoškozuje. Dbáme o uchování jeho vypovídající schopnosti, Pod odborným dozorem orgánů památkové péče a příslušných orgánů státní správy se snažíme spolupracovat při výzkumu a podle našich možností provádět nutné stavební úpravy.

K zajištění naší činnosti potřebuje spolek získávat finanční prostředky formou sponzoringu či příspěvků. Chcete-li i Vy přispět na záchranu hradu Kostomlaty, můžete poslat jakoukoliv částku na běžný účet spolku číslo 188073921/0300. Rádi Vám vystavíme doklad o poskytnutí sponzorského daru. Finanční prostředky můžete též věnovat v hotovosti.

Etický kodex Spolku pro záchranu hradu Kostomlaty

Poslání

Naplňovat svou činností poslání Spolku pro záchranu hradu Kostomlaty (dále jen „spolku“), kterým je:

 1. Dobrovolná péče o hrad Kostomlaty u Kostomlat pod Milešovkou a kulturní a osvětová činnosti ve vztahu k tomuto objektu.
 2. Ochrana objektu před devastací, zpřístupnění veřejnosti způsobem, který jej nepoškozuje.
 3. Členové spolku dbají o uchování jeho vypovídající hodnoty a o jeho údržbu a podporují rozvoj nových expozic a zpracování dokumentace.
 4. Pod odborným dozorem orgánu památkové péče a příslušných orgánů státní správy spolek spolupracuje při výzkumu a podle svých možností provádí nutné stavební úpravy.
 5. K zajištění své činnosti spolek usiluje o získání nových sponzorů či příspěvků, jakož i provozuje vlastní stálou či příležitostnou výdělečnou činnost.

Hodnoty

 1. Dbát dobrého jména spolku a posilovat tak jeho důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 2. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 3. Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně.
 4. Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 5. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o spolku, jejích členech, projektech a způsobu financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na Internetu.
 6. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 7. Respektovat základní lidská práva a svobody.
 8. Ve svém jednání nikdy nezneužívat spolku ke svému osobnímu prospěchu či prospěchu třetí osoby.
 9. Při svém jednání vždy postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami a nařízeními.

Financování

 1. Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 2. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 4. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání spolku.
 5. Veškeré získané finanční prostředky vždy využít k naplňování cílů spolku.

Dojde-li k narušení etického kodexu, je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit jakémukoliv členu výkonného výboru, který svolá mimořádnou schůzi výkonného výboru. Předmětem schůze bude posouzení závažnosti porušení etického kodexu a vyvození důsledků. V závislosti na míře závažnosti může v krajním případě výkonný výbor svolat mimořádné shromáždění za účelem hlasování o vyloučení člena spolku, který porušení etického kodexu způsobil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *